Εγγραφή στο Μητρώο

Σύμφωνα με τον Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμου του 2001, 2004 και του 2021 (περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων (τροποποιητικός) Νόμος του 2021) (Ν136(Ι)/2001) για την άσκηση του επαγγέλματος του/της Λογοπαθολόγου στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο μητρώο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου και η εξασφάλιση ετήσιας  Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.