Πειθαρχικό

Πειθαρχική δίωξη

 

Ασκείται πειθαρχική δίωξη εναντίον εγγεγραμμένου λογοπαθολόγου αν

 

(α) Καταδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα

(β) Κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, επέδειξε κατά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωγή επονείδιστη ή ασυμβίβαστη προς το επάγγελμα του λογοπαθολόγου· και

(γ) παραβεί οποιεσδήποτε από τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών.

 

Συνιστάται Πειθαρχικό Συμβούλιο για άσκηση πειθαρχικής εξουσίας σε εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους και απαρτίζεται από (α) Δύο μέλη της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που ορίζονται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και (β) τρεις εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους που ορίζονται από το Συμβούλιο.

 

Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι το μέλος της Νομικής Υπηρεσίας που ορίζεται προς τούτο από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σε περίπτωση δε απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του καθήκοντα Προέδρου ασκεί το άλλο μέλος της Νομικής Υπηρεσίας.

 

Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής και ο Προέδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή το μέλος που ασκεί καθήκοντα προέδρου και δύο άλλα μέλη αυτού αποτελούν απαρτία. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.