Ποιος μπορεί να εγγραφεί

Ποιος μπορεί να εγγραφεί

 

Για εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων τα πιο κάτω προσόντα απαιτούνται καθώς η αίτηση να συνοδεύεται με τα πιο κάτω έγγραφα:

  1. Πτυχίο/α στη Λογοπαθολογία/ Λογοθεραπεία.
  2. Αναλυτική κατάσταση μαθημάτων (original transcripts).
  3. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΚΥΣΑΤΣ (Σημ. ΔEN χρειάζεται για απόφοιτους δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου).
  4. Βεβαίωση/ Πιστοποίηση ολοκλήρωσης των ωρών κλινικής/πρακτικής άσκησης από το Πανεπιστήμιο.
  5. Έγχρωμο φωτοαντίγραφο του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας που να είναι σε ισχύ ή της σελίδας του Διαβατηρίου που να φαίνεται καθαρά η φωτογραφία και τα στοιχεία του αιτητή/ της αιτήτριας που να είναι σε ισχύ.
  6. Πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου / μετωπικός τύπος εικόνας.
  7. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί τους τελευταίους 3 μήνες και να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο αιτητής/ η αιτήτρια διαμένει στην Κύπρο πέρα των 6 μηνών το πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου πρέπει να εκδίδεται από την Αστυνομία Κύπρου. Σε περίπτωση διαμονής μικρότερης διάρκειας, το πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται από την χώρα προέλευσης του αιτητή/ της αιτήτριας.
  8. Για αιτητές/ αιτήτριες αλλοδαπής χώρας: πιστοποιητικό εγγραφής και άσκησης της Λογοπαθολογίας, σε ισχύ σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας προέλευσης του αιτητή/ της αιτήτριας (όταν ο αιτητής/ η αιτήτρια ασκεί ή έχει ασκήσει το επάγγελμά του Λογοπαθολόγου σε άλλη χώρα).

 

 

* Τα έγγραφα των σημείων 1-6 πρέπει να είναι πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα.

Σημαντικές σημειώσεις:

 • Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αρχές ή οργανισμό άλλου κράτους πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα, σύμφωνα με τον περί της Συμβάσεως περί Καταργήσεως της Υποχρέωσης προς Νομιμοποίησιν Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων (Κυρωτικός) Νόμο του 1972 (σφραγίδα Apostille).
 • Σε περίπτωση που τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν εκδοθεί από αρχή ή οργανισμό κράτους που δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων, που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 05.10.1961 (Apostille), αυτά θα πρέπει να φέρουν διπλωματική πιστοποίηση.
 • Όπου το συνοδευτικό έγγραφο που ζητείται είναι αντίγραφο, αυτό θα πρέπει να είναι επικυρωμένο κατά τον ίδιο τρόπο.
 • Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται με την αίτηση, θα πρέπει να είναι στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους σε μια από αυτές τις γλώσσες
 • Για την μετάφραση προστρέξτε στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών το οποίο βρίσκεται στο https://www.pio.gov.cy/μητρωομεταφραστων.html
  • Με βάση το εδάφιο (1) και (2) του άρθρου 7Α του περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 για άσκηση του επαγγέλματος οπουδήποτε στη Δημοκρατία είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Για την πιστοποίηση της γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας από αιτητές/ αιτήτριες που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η Ελληνική, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού επιτυχίας στις εξετάσεις που διεξάγονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ή οποιασδήποτε βεβαίωσης ή πιστοποιητικού που αποδεικνύει το επίπεδο πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας από άλλο αναγνωρισμένο φορέα από τη χώρα προέλευσης του προσώπου το οποίο αιτείται την εγγραφή στο Μητρώο.

Σας γνωστοποιείται ότι στα πλαίσια εφαρμογής των Οδηγιών 2005/36/ΕΚ / 2013/55/ΕΚ και 2006/123/ΕΚ και της εναρμονιστικής νομοθεσίας Νόμος 31(Ι)2008 και Νόμος 76(Ι)2010, αντίστοιχα, το Συμβούλιο, για σκοπούς απλοποίησης των διαδικασιών και της διοικητικής συνεργασίας που απαιτείται για την εξέταση αίτησης εγγραφής μέλους, μπορεί, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά ΙΜΙ , να ζητήσει και να πάρει πληροφορίες που αφορούν τον αιτητή από την Αρμόδια Αρχή άλλου κράτους μέλους, στην οποία ο αιτητής/ αιτήτρια έχει δηλώσει ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος.

 

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφήςDOWNLOAD pdf

 

Οδηγίες για συμπλήρωση της αίτησης DOWNLOAD pdf