ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2021 – 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2021 – 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου σε έκτακτη συνεδρίαση του στις 26 Οκτωβρίου 2023, αποφάσισε όπως όλα τα μέλη που παρακολούθησαν σεμινάρια από τον Μάρτιο του 2021 μέχρι τις 26 Ιούλιου του 2023 κατ’ εξαίρεση θα πιστωθούν μόρια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Επιμόρφωσης βάσει των ωρών διάρκειας των σεμιναρίων που θα υποβληθούν.

Το εν λόγω μέτρο είναι μεμονωμένο, εν όψει της μη προγενέστερης ρύθμισης, και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί από τα μέλη ως προηγούμενο, εφόσον από τις 26 Ιουλίου και έπειτα τηρούνται οι πρόνοιες του ρυθμιστικού πλαισίου, για το είδος της επιμορφωτικής δραστηριότητας, τον φορέα παροχής επιμορφωτικών δραστηριοτήτων και την πίστωση μορίων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Επιμόρφωσης.