Εξαίρεση από καταβολή πληρωμής για Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Στις περιπτώσεις όπου, εγγεγραμμένοι Λογοπαθολόγοι δεν θα ασκήσουν το επάγγελμα του Λογοπαθολόγου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου του κάθε έτους, ή έχουν συνταξιοδοτηθεί και θέλουν να διαγραφούν από το Μητρώο Εγγεγραμμένων λογοπαθολόγων, τότε πρέπει να αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή την ενυπόγραφη επιστολή , στο Συμβούλιο Εγγραφής για να ενημερώσουν την πρόθεση τους αυτή.  Με την παραλαβή της επιστολής και την εξέταση της από το Συμβούλιο Εγγραφής, οι εγγεγραμμένοι Λογοπαθολόγοι που ζητούν προσωρινή διακοπή, θα εξαιρεθούν από την καταβολή του ποσού για την ανανέωση της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος για την πιο πάνω χρονική περίοδο. Στην δεύτερη περίπτωση θα διαγράφουν μόνιμα από το μητρώο.

 

Επιστολή σε PDF