Πού μπορεί κάποιος να σπουδάσει για να πάρει ένα αναγνωρισμένο πτυχίο στη Λογοθεραπεία;

Πού μπορεί κάποιος να σπουδάσει για να πάρει ένα αναγνωρισμένο πτυχίο στη Λογοθεραπεία;

Σπουδές στη λογοθεραπεία μπορούν να γίνουν στη Κύπρο και στο εξωτερικό. Είναι άκρας σημασίας το πρόγραμμα σπουδών να είναι αναγνωρισμένο από τα αρμόδια ακαδημαϊκά και επαγγελματικά σώματα της χώρας σπουδών, ώστε να επιτρέπει στον απόφοιτο την άσκηση του επαγγέλματος μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του. Στην Κύπρο τα αρμόδιο σώμα αναγνώρισης τίτλων σπουδών είναι το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., info@kysats.ac.cy, http://www.kysats.ac.cy/).